Održana javna tribinau sklopu provedbe EU projekta “Grad Kutina – informiraj se i recikliraj”

Grad Kutina i Eko Moslavina d.o.o. u sklopu provedbe EU projekta “Grad Kutina – informiraj se i recikliraj” organizirali su Javnu edukacijsku tribinu na temu održivog gospodarenja otpadom koja se održala u subotu, 16. veljače s početkom u 10.00 sati u Hotelu Kutina, na adresi Dubrovačka ulica 4, Kutina. Riječ je o projektu provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti o učinkovitom gospodarenju otpadom, ukupne vrijednosti 356.429,91 kn, koji se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda u iznosu 302.965,35 kn (84,9999794%).

Tribina se sastojala od dva dijela:

– prvi dio obuhvtio je panel raspravu za odrasle na temu odvojenog prikupljanja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta

– drugi dio bila je radionicu za djecu na temu recikliranja te skupljanja i zbrinjavanja 5 vrsta otpada

Na panel raspravi uz predstavnika udruge Vladimira Skočića, sudjelovali su : izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura, prof. v. š., dipl. ing. te dr.sc. Branka Ilakovac,
Na panel raspravi bilo je govora o aktualnim temama povezanim s učinkovitim gospodarenjem otpadom, te su građani mogli sudjelovati u raspravi.

Za radionicu za djecu bio je pripremljeni radni materijali te su bili angažirani voditelj radionice i tri animatora koji su skupa sa djecom osmislili pet eko kutija te pet crtanih likova za različite vrste otpada: papir, staklo, plastiku, metal i tekstil. Djeca su dobila prigodne poklone za sudjelovanje i uložen trud.

Provedba projekta “Čuvajmo okoliš zajedno”

Provedbom izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, Hrvatska udruga mladih “Plavo nebo” sudjelovala je u aktivnostima u suradnji sa Gradom Čazmom, Općinom Štefanje i Gradom Kutinom.
Edukacijske aktivnosti provedene su kroz dvije radijske emisije na frekvencijama radio Čazme, frekvencijama Radio Moslavine i snimanjem emisije “Čuvajmo okoliš zajedno” koja je emitirana na Mreži Tv.

U skladu sa strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Planovima gospodarenja otpadom grada Čazma i općine Štefanje za razdoblje 2017. do 2022. godine sukladno kojoj prvenstveno treba izbjegavati nastajanje otpada, a nastali komunalni otpad ponovno koristiti i obraditi u skladu s hijerarhijom otpada, uz predstavnike komunalnih poduzeća Grada Čazme, Općine Štefanje i Grada Kutine, sudionici provedbe projekta bili su Izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura te predsjednik udruge “Plavo nebo ” Vladimir Skočić.

Dobrodošli!

Dana 15.12.2014. godine održana je osnivačka skupština na kojoj je osnovana HRVATSKA UDRUGA MLADIH “PLAVO NEBO”.

Hrvatska udruga mladih PLAVO NEBO iz Popovače je osnovana s ciljem unaprijeđenja i promicanja medijske kulture, kulture dijaloga i komunikacijskih vještina, obrazovanja i osvještavanja mladih o potrebi aktivnijeg djelovanja sve usmjereno prema poštivanju ljudskih prava i temeljnih sloboda kao temeljnom obrascu ponašanja koje vodi prema demokratičnijem i tolerantnijem društvu.

Pokretanjem web stranice želimo javnosti približiti rad udruge i informirati o aktivnostima udruge.