Provedba projekta “Čuvajmo okoliš zajedno”

Provedbom izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, Hrvatska udruga mladih “Plavo nebo” sudjelovala je u aktivnostima u suradnji sa Gradom Čazmom, Općinom Štefanje i Gradom Kutinom.
Edukacijske aktivnosti provedene su kroz dvije radijske emisije na frekvencijama radio Čazme, frekvencijama Radio Moslavine i snimanjem emisije “Čuvajmo okoliš zajedno” koja je emitirana na Mreži Tv.

U skladu sa strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Planovima gospodarenja otpadom grada Čazma i općine Štefanje za razdoblje 2017. do 2022. godine sukladno kojoj prvenstveno treba izbjegavati nastajanje otpada, a nastali komunalni otpad ponovno koristiti i obraditi u skladu s hijerarhijom otpada, uz predstavnike komunalnih poduzeća Grada Čazme, Općine Štefanje i Grada Kutine, sudionici provedbe projekta bili su Izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura te predsjednik udruge “Plavo nebo ” Vladimir Skočić.